ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 22/03/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-2472
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Tο Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου  «PulCheR - Pulsed Chemical Rocket with Green High Performance Propellants» ΕΕ-1751  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τρείς (3) θέσεις εξωτερικού συνεργάτη, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, ως εξής:

Μία (1) θέση συνεργάτη με Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Στατιστικών ή Οικονομικών Επιστημών. Εμπειρία σε στατιστικές αναλύσεις δεδομένων και σε οικονομική και κοινή διαχείριση ερευνητικών έργων της ΕΕ, καθώς και προϋπηρεσία σε έργα ΕΕ θα είναι σημαντικά προσόντα. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας 6 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 24 μήνες.

Μία (1) θέση συνεργάτη με πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού, Μηχανικής ή Επιστήμης Υλικών, ή Χημικού Μηχανικού -Εμπειρία σε ερευνητικά εργαστήρια με δραστηριότητες σε μελέτες εξώθερμων αντιδράσεων, επικαλύψεις υλικών, προηγμένα κεραμικά υλικά και μεταπτυχιακό πτυχίο σε κάποιο παρεμφερές θέμα καθώς και προϋπηρεσία σε έργα ΕΕ θα είναι σημαντικά προσόντα .  Η σύμβαση θα είναι διάρκειας 6 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 24 μήνες.

Μία (1) θέση συνεργάτη με Πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ Μηχανολόγου Μηχανικού, ή Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού -Εμπειρία σε ερευνητικά εργαστήρια με έμφαση στο σχεδιασμό και κατασκευή ηλεκτρομηχανικών συσκευών και διατάξεων καθώς και προϋπηρεσία σε έργα ΕΕ θα είναι σημαντικά προσόντα. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας 6 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 24 μήνες.

Οι συνεργάτες που θα επιλεγούν θα γίνουν μέλη της ομάδος που πρόκειται να σχεδιάσει, να μελετήσει τα υλικά και να κατασκευάσει ένα πρωτότυπο θάλαμο καύσης υψηλής θερμικής αντοχής ενός νέου κινητήρα εξερευνητικών διαστημοπλοίων.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 25-04-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν Δρα Γεώργιο Βεκίνη, στο τηλέφωνο 210-6503322 και στο e-mail
: gvekinis@ims.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs368.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf