Διοίκηση

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τον Διευθυντή του Κέντρου, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου, τους Διευθυντές των πέντε Ινστιτούτων και δύο αιρετούς εκπροσώπους – τον Εκπρόσωπο Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων και τον Εκπρόσωπο Διοικητικών και Τεχνικών Υπαλλήλων.

Το Κέντρο υποστηρίζεται διοικητικά από δύο διευθύνσεις, τη Διεύθυνση Διοικητικού (Δ.Δ.) και τη Διεύθυνση Τεχνολογικών Εφαρμογών (Δ.Τ.Ε.), καθώς και τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) για τη διαχείριση των εξωτερικών χρηματοδοτήσεων.


Διοικητικό Συμβούλιο

 • Δρ. Γ. Νούνεσης 
  • Διευθυντής ΕΚΕΦΕ “Δ” και Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Δρ. Στέλιος Χ.Α. Θωμόπουλος
  • Μέλος Δ.Σ., Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Δρ. Σωτήριος Χαρισόπουλος
  • Μέλος Δ.Σ., Διευθυντής Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής
 • Δρ. Αθανάσιος Στούμπος
  • Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Διευθυντής του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας
 • Δρ. Βασίλειος Κυλίκογλου
  • Μέλος Δ.Σ., Διευθυντής του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας
 • Δρ. Δημήτριος Κλέτσας
  • Μέλος Δ.Σ., Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών
 • Δημήτριος Λουκάς
  • Μέλος Δ.Σ., αιρετός Εκπρόσωπος των ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων με αναπληρωτή τον Σπηλιώτη Αθανάσιο
 • Αχιλλέας Πράπας
  • Μέλος Δ.Σ., αιρετός Εκπρόσωπος του ειδικού επιστημονικού - τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού με αναπληρωτή τον Κουτσοχρήστο Σπυρίδωνα
 • Ελένη Πουλακάκη
  • Μέλος Δ.Σ., εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας - Τεύχος ΥΟΔΔ 58/08.02.2017 Σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 15403 με θέμα : Διορισμός Γεωργίου Νούνεση στη θέση του Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ»), ορισμός αυτού ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Ερευνητικού Φορέα και ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ»Δ»).

Επικοινωνία

Γραφείο Προέδρου
Τηλ 210 6503018, 210 6503022, fax 210 6510594, email: president [at] central.demokritos.gr