Παράταση προκήρυξης για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη – υποψήφιου διδάκτορα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-1252